ISO 14001 I 9001 (08-04-2016 r.)

Z ogromną satysfakcją informujemy, iż podjęliśmy prace przygotowawcze do wdrożenia systemów zarządzania środowiskiem i jakością.
Systemy zarządzania zostaną wdrożone przez firmę TOTCHEM Paweł Baryluk, według norm PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-EN ISO 9001:2015.
Wdrożone systemy zostaną certyfikowane niezwłocznie po uzyskaniu uprawnień przez polskie jednostki certyfikujące.
Wdrożenie systemów zarządzania pozwoli nam na jeszcze lepszą realizację powierzonych zadań oraz znacząco ułatwi pracę. Nie bez znaczenia są także korzyści dla środowiska naturalnego wynikające ze zidentyfikowania aspektów środowiskowych i przejęcia nad nimi kontroli.

AKTUALNOŚCI (07-04-2016 r.)

STYCZEŃ : 

Uzyskanie pozwolenia na transport odpadów w Niemczech oraz zmiana pozwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów
W dniu 4 stycznia 2016 r. uzyskaliśmy dla naszego klienta zezwolenie na transport odpadów w Niemczech. - W dniu 10.02.2016r. oraz 22.02.2016r. uzyskaliśmy decyzję polskiego oraz niemieckiego organu ochrony środowiska w zakresie zmiany pozwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadówUzyskanie pozwolenia na transport odpadów w Niemczech oraz zmiana pozwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów - W dniu 4 stycznia 2016 r. uzyskaliśmy dla naszego klienta zezwolenie na transport odpadów w Niemczech. - W dniu 10.02.2016r. oraz 22.02.2016r. uzyskaliśmy decyzję polskiego oraz niemieckiego organu ochrony środowiska w zakresie zmiany pozwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów


LUTY : 

Uchylenie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 01-02-2016 r.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez Kancelarię uchylił w całości decyzję WIOŚ i umorzył postępowanie w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.
 
Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
Działając w imieniu i na rzecz EuroEco Fuels Poland sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie uzyskaliśmy w dniu 11-02-2016 r. decyzje Marszałka Województwa Zachodnio-Pomorskiego na wytwarzanie odpadów oraz wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.


MARZEC: 

 
Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 10-03-2016r.
Działając w imieniu i na rzecz „Homanit Polska Spółka z.o.o. i Spółka" Spółka komandytowa uzyskaliśmy pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla Zakładu w Karlinie
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznał rację klienta Kancelarii 14-03-2016 Po rozpatrzeniu odwołania wniesionego w imieniu naszego Klienta od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie wydania decyzji nakładającej obowiązek przeprowadzenia działań naprawczych, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznał argumentację przedstawioną przez Zespół Prawny Kancelarii i zmienił treść decyzji.
 
Przewlekłość postępowania ukarana przez SKO 16-03-2016 r.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach uznało, iż Prezydent Miasta Skierniewice prowadzi postępowanie o wydanie pozwolenia zintegrowanego w sposób przewlekły.
 
Zakończenie weryfikacji rocznych raportów emisji CO2 (25-03-2016r.)
Marcin Kaźmierski działając w imieniu Polcargo International sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia do 25 marca 2016 r. przeprowadzał weryfikację rocznych raportów na temat wielkości emisji CO2. Wszystkie weryfikacje przebiegły pozytywnie, a zgłoszone w ich trakcie zalecenia przyczynią się do udoskonalenia systemów monitorowania. Weryfikacje zostały przeprowadzone w instalacjach następującego rodzaju: ciepłownie, elektrociepłownie, huty szkła oraz cegielnie.
 
Sporządzenie ekspertyzy w zakresie zanieczyszczenia wód płynących.
W dniu 29 marca 2016 r. Pan Marcin Kaźmierski działając jako biegły sądowy przekazał Prokuratorowi Rejonowemu ekspertyzę określającą czy zanieczyszczenia , które dostały się do wód płynących, mogły spowodować istotne obniżenie jakości wód.
 

WESOŁYCH ŚWIĄT (25-03-2016 r.)


Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
a także kolorowych spotkań z budzącą się do życia przyrodą, 


                                                                   życzy

                                                             Zespół Kancelarii Ekologicznej
                                                            Marcin Kaźmierski

UZYSKANE DECYZJE (27-01-2016 r.)

Z przyjemnością informujemy, że w ostatnich tygodniach udało nam się uzyskać pozytywne decyzje dla naszych klientów : 

- pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, wydane przez Starostę Białogardzkiego dla Homanit Polska Spółka z o. o. i Spółka Komandytwa z siedzibą w Karlinie. 

- pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, wydane przez Marszałka Województwa Łódzkiego dla Foreco Sp. z o.o. w Raszynie. 


Bardzo dziękujemy za miłą współpracę. 

SPOTKANIE WERYFIKATORÓW (27-01-2016 r.)

Koordynator zespołu naszej Kancelarii, Marcin Kaźmierski jako czonek zespołu weryfikatorów GHG, Polcargo International w Szczecinie  weźmie udział w szkoleniu w dniu 28.01.2016.

Tematyka spotkania to zmiany w przepisach prawnych oraz sprawy bieżące, w tym uwagi KOBIZE co do sprawozdań z weryfikacji.

AKADEMIA RECYKLINGU (27-01-2016 r.)

Akademia Recyklingu to pierwsza w Polsce akademia, dedykowana dla firm z obszaru technologii odzysku, recyklingu i przetwarzania odpadów.

Akademię Recyklingu stworzono dla potrzeb edukacji społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych działających w newralgicznym i specyficznym  sektorze gospodarki tj sektorze gospodarki odpadami, w celu stworzenia "społeczeństwa recyklingu".    Celem głównym twórców Akademii Recyklingu  jest dostarczenie krajowym przedsiębiorstwom wiedzy z zakresu światowych trendów i technologii w branży zagospodarowania i unieszkodliwienia wszelkiego rodzaju odpadów , odzysku i recyklingu m.in metali żelaznych i nieżelaznych, tworzyw sztucznych, gumy, drewna, szkła, celulozy, odpadów wielomateriałowych oraz finansowania inwestycji z wykorzystaniem Funduszy Unijnych oraz najnowszych rozwiązań prawnych.


Mamy przyjemność jako, Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski, być ich partnerem merytorycznym.  

 

NOWELIZACJE I ZMIANY USTAW (15-01-2016 r.)

Nowelizacja art. 317 ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ma na celu wydłużenie okresu odroczenia pobierania opłat za korzystanie ze środowiska
oraz naliczania kar administracyjnych, jeżeli przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia tych opłat lub kar, jest ujęte w krajowym programie oczyszczania
ścieków komunalnych, do dnia 31 grudnia 2018 r.Zmiany art. 60a i 62 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji przesuwają datę wejścia
życie nowych uregulowań dotyczących sposobu ustalania i wnoszenia opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zawartych w ustawie– Prawo ochrony środowiska
na dzień 31 grudnia 2018 r. Nowelizacja obejmuje również przepis dotyczący sposobu wnoszenia opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za pierwsze półrocze roku,
w którym obowiązywać będą zmienione zasady - opłatę za pierwsze półrocze 2019 r. (a nie pierwsze półrocze roku 2017 - jak stanowi dotychczasowe brzmienie przepisu) wnosić się będzie  
 w wysokości 50% opłat za wprowadzanie gazówi pyłów do powietrza należnych za 2018 r. 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy 2013/39/WE zmieniającej
dyrektywy 2000/60/WE oraz 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.
Zmiany polegają na:

- wprowadzeniu do ustawy – Prawo wodne definicji pojęć „matryca” i „lista obserwacyjna”, korekcie określeń „substancja priorytetowa” i „substancja szczególnie szkodliwa dla środowiska wodnego”
oraz wskazaniu katalogu obowiązków organów administracji publicznej w zakresie monitoringu wód i przyjęciu wykazu substancji priorytetowych i zasad ich monitorowania,

- dodaniu art. 123a – przepisu wprowadzającego instytucję zgłoszenia, które zastępuje w określonych przypadkach obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,

- zgłoszeniu, składanemu właściwemu miejscowo staroście podlegać będą m.in. wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej, wykonanie kąpieliska, odwadnianie wykopów budowlanych oraz
odprowadzanie wód z wykopów budowlanych oraz roboty w wodach, a także inne roboty, które mogą być przyczynązmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych,
o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie.


 

SZLACHETNA PACZKA (18-12-2015 r.)

W tym roku akcja, SZLACHETNA PACZKA odbyła się z naszym udziałem. 

Otrzymaliśmy certyfikat i list od wolontariuszki, opiekującej się rodziną, dla której przekazaliśmy paczki. 
Ogromne wzruszenie temy towarzyszyło, tym bardziej jest nam miło i chcielibyśmy podziękować wszystkim zaangażowanym. 

To już XV edcja - mamy nadzieję, że w kolejnych latach też tam będziemy. 


files/certyfikat_1450041604.pdf

SPOTKANIE CZŁONKÓW KLASTRA (04-12-2015 r.)

Marcin Kaźmierski, jako Członek Rady Naukowej Klastra Gospodarki Odpadowej i
Recyklingu, 30 listopada oraz 1 grudnia 2015 roku, uczestniczył na zaproszenie,
Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, w dwudniowym spotkaniu członków
Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.
 
 
Pierwszego dnia odbyły się warsztaty DESIGN THINKING prowadzone przez
ekspertów z EIT+
 
Celem warsztatów było wypracowanie przez członków Klastra pomysłów na
realizację  wspólnych projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych,
sprzedażowych, które można zrealizować w ramach Klastra i na które
będzie można pozyskać zewnętrzne finansowanie.
 

 
W drugim dniu spotkania, odbyło się Posiedzenie Rady Klastra Gospodarki
Odpadowej i Recyklingu, podczas którego przedstawiciele Rady Klastra
dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Klastra oraz wyborów uzupełniających
do Zarządu Klastra.
 
Członkowie Klastra mieli także przyjemność zwiedzania, jednego z największych w Polsce
Centrum Badawczo – Rozwojowego  www.eitplus.pl
 
Wrocławskie Centrum Badań EIT+  jest organizacją badawczo-rozwojową
(Research Technology Organisation), nastawioną na rozwój innowacji,
nowych technologii i badań na potrzeby przemysłu i współczesnej
gospodarki podporządkowanych tematycznie strategii inteligentnych
specjalizacji. Łączy w sobie cechy zaawansowanego parku
technologicznego, klastra tematycznego i instytutu badawczo-rozwojowego. 

SZKOLENIE - ELEKTROŚMIECI (04-12-2015 r.)

W dniach 24-25 listopada, Marcin Kaźmierski, przeprowadził jako wykładowca szkolenie  pt.
„Zużyty sprzęt elektroniczny, baterie i akumulatory – obowiązki 
przedsiębiorców’’ dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w
Warszawie.
Kancelaria została zaproszona do przeprowadzenie szkolenia przez spółkę 
Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. - Koordynator Klastra
Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.
 
Program ośmiogodzinnego szkolenia obejmował tematykę:
 
1. Gospodarka zużytymi akumulatorami, bateriami i sprzętem elektrycznym
i elektronicznym – zagadnienia ogólne, ramy prawne, zasady klasyfikacji
i sposoby postępowania.
 
2. Uczestnicy cyklu życia – baterii, akumulatorów oraz sprzętu
elektrycznego i elektronicznego – obowiązki i uprawnienia, terminy i
sankcje za niedopełnienie.
 
3. Zasady sprawozdawczości i obliczania opłat.
 
4. Uprawnienia kontrolne Marszałka Województwa w zakresie gospodarki
zużytymi akumulatorami, bateriami oraz sprzętem elektrycznym i
elektronicznym. Zasady współpracy z organami inspekcji.
 
5. Zasady udzielania pomocy publicznej oraz wydawania zaświadczeń o
udzielonej pomocy de minimis.
 
Uczestnicy czynnie uczestniczyli w dyskusji na ten temat, co uważamy za
szczególnie cenne.


   

STUDIUM PRZYPADKU (14-10-2015 r.)

Metodą CASE STUDY, czyli studium przypadku,
chcielibyśmy  Państwu przybliżyć naszą działalność, przedstawić metody działania i zachęcić do dyskusji. 


PAŹDZIERNIK 2015 

 V1 - OPINIA BIEGŁEGO SĄDOWEGO 
files/nl_kancelaria_CS_1.pdf

 V2 - SYSTEM HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI
files/nl_kancelaria_CS_2.pdf

STYCZEŃ 2016

V3 - BEST AVAILABLE TECHNIQUES – konkluzje BAT
files/nl_kancelaria_CS_3.pdf

V4 - ZMIANY W ZAKRESIE POZWOLEŃ NA WYTWARZANIE ODPADÓW
files/nl_kancelaria_CS_4.pdf

TARGI POL ECO SYSTEM 2015 (14-10-2015 r.)


POL-ECO-SYSTEM 2015 Targi 2015 już za nami. 
Bardzo chcielibyśmy podziękować wszystkim odwiedzającym, w szczególności tym, którzy znaleźli chwilkę czasu aby z nami podyskutować. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, równie miło spędzimy tam czas.
 
 
Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM, odbędą się w Poznaniu, od 27-30 października 2015 r. na MTP Poznań.
 
Warto być w miejscu, gdzie spotyka się cała branża!
najbardziej prestiżowe w kraju targi poświęcone m.in. odnawialnym źródłom energii, ekologii, ochronie środowiska oraz gospodarce komunalnej

międzynarodowy charakter - reprezentacja liderów branży, 30% zwiedzających targi POL-ECO SYSTEM
przyjeżdża z zagranicy

- prawie 20.000 profesjonalistów aktywnie poszukujących nowych rozwiązań

- precyzja odbiorcy – 40 % zwiedzających targi POL-ECO SYSTEM stanowi kadra zarządzająca

- pełny przegląd marek z Polski i zagranicy

- efektywna promocja nowości

- prestiżowe konferencje i debaty

                         Zespół Kancelarii Ekologicznej


NOWA USTAWA (14-10-2015 r.)

10 września br.weszła w życie nowa ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r.  o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223). Ustawa określa zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w trzecim okresie rozliczeniowym przypadającym na lata 2013–2020 i  wprowadza nowe rozwiązania dla przedsiębiorców w zakresie handlu uprawnieniami do emisji, w szczególności:

 - nowy sposób dystrybucji uprawnień do emisji - obok bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji w trzecim okresie rozliczeniowym, przewiduje funkcjonowanie systemu sprzedaży uprawnień na aukcji (krajowej platformie aukcyjnej prowadzonej przez spółki prowadzące rynek giełdowy i pozagiełdowy),

 - możliwość uzyskania określonej liczby bezpłatnych uprawnień do emisji   w zamian za poczynione inwestycje dla instalacji wytwarzających energię elektryczną,

 - możliwość ubiegania się o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji  na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej w celu zachowanie konkurencyjności niektórych sektorów przemysłowych wobec podmiotów spoza Unii Europejskiej,
 - możliwość  wymiany niewykorzystanych jednostek CER i ERU  na uprawnienia do emisji,

-  zwolnienie z opłat za korzystanie ze środowiska dla podmiotów korzystających ze środowiska (będących prowadzącym instalację lub operatorem statków powietrznych), które dokonały rozliczenia emisji uprawnieniami do emisji (zakupionymi lub otrzymanymi w ramach przydziału, który został jednak opłacony w sposób określony w art. 18 ustawy).

Należy zwrócić szczególną uwagę, iż eksploatacja instalacji jest dozwolona wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia, co oznacza konieczność uzyskania nowych zezwoleń (które będą wydawane, tak jak obecnie, w drodze decyzji administracyjnej organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza). Istnieje możliwość objęcia jednym zezwoleniem emisji z jednej lub większej liczby instalacji położonych na terenie tego samego zakładu.


Ustawa wprowadza także stały obowiązek analizowania aktualności wydanych zezwoleń przez organy właściwe do ich wydania - co najmniej raz na 5 lat organ dokonuje analizy wydanego zezwolenia i jeśli z przeprowadzonej analizy wynika potrzeba zmiany zezwolenia organ wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie zmiany zezwolenia.


POZWOLENIE ZINTEGROWANE (17-06-2015 r.)

Dla „HOMANIT POLSKA sp. z o.o. i Spółka” sp. k.  z siedzibą w Karlinie, uzyskaliśmy w czerwcu 2015 roku, pozwolenie zintegrowane.


Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien podkreślać całościowe podejście zakładu do ochrony środowiska, realizowane m.in. poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technik (ang. best available techniques, BAT) tj. najbardziej efektywnych technik w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości, o takim stopniu rozwoju, który umożliwia jej praktyczne zastosowanie
z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów inwestycyjnych
i korzyści dla środowiska, a którą to technikę prowadzący daną instalację może uzyskać – i wdrożyć. 

VOLKSWAGEN (17-06-2015 r.)

DOŁĄCZYLIŚMY DO ZESPOŁU KONSULTANTÓW WSPIERAJĄCYCH FIRMĘ VW.


W ostatnich tygodniach dołączyliśmy do zespołu konsultantów opracowujących dokumenty niezbędne do korzystania ze środowiska przez  nową fabrykę Volkswagen Polska.
Nowy zakład samochodów użytkowych powstanie we Wrześni 50 km od Poznania, w którym znajduje się pierwsza fabryka Volkswagena w Polsce (Antoninek), gdzie od 10 lat na rynki całego świata wytwarzane są modele Caddy i Transporter (T5).
W drugiej połowie 2016 roku w Wielkopolsce będzie produkowany także największy model w gamie samochodów użytkowych marki - Volkswagen Crafter. Teren budowy obejmuje obszar 220 ha.
Na obszarze przyszłej fabryki prowadzone są już pierwsze prace budowlane związane z wyrównywaniem oraz utwardzeniem terenu, na którym powstaną: nowoczesna hala budowy karoserii, lakiernia, hala montażu oraz park dostawców z przestrzenią logistyczną. Docelowo roczne moce produkcyjne fabryki we Wrześni mają wynosić 100 000 samochodów.

KLASTER (17-06-2015 r.)

KLASTER GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU


Mecenas Marcin Kaźmierski z dniem 12 czerwca 2015 roku, został powołany w skład Rady Naukowej Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Inicjatywa powstania Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zrodziła się w 2011 r. Firmy z branży odpadowej prowadzące działalność w Skierniewicach, w sierpniu 2011 r. zadecydowały o utworzeniu klastra gospodarki odpadowej i recyklingu obejmującego swoich zasięgiem teren województwa łódzkiego
i mazowieckiego.
Klaster powstał w oparciu o dotychczasową współpracę przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami z firmami świadczącymi usługi doradcze, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Klaster ma charakter ponadregionalny. Obejmuje swoim zasięgiem i oddziaływaniem teren województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Z uwagi na rosnące zainteresowanie przystąpieniem do klastra przedsiębiorstw i organizacja spoza wymienionych województw, przewiduje się dalszy terytorialny rozwój klastra.

NOWY ZESPÓŁ (17-06-2015 r.)

POWIĘKSZONY ZESPÓŁ

Bardzo miło nam przedstawić 2 zdolne i ambitne osoby, które w ostatnim czasie dołączyły do zespołu:
 
Joanna Powalisz - absolwentka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku Geologia, spec. Gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi. Tytuł magistra inżyniera zdobyła także na kierunku Architektura Krajobrazu – zarządzanie i ochrona krajobrazu, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W czasie studiów odbywała praktyki, podczas których zdobywała cenne doświadczenie w zakresie projektowania, budowy i konserwacji terenów zieleni.
Na co dzień Asia jest spokojna i uczynna. Praca w interesujący sposób godzi jej przyrodnicze zamiłowanie
i wykształcenie. Interesuje się gotowaniem. Uwielbia podróżować i poznawać kulinarne zakątki Europy. Chciałaby zwiedzić Stany Zjednoczone na motorze. 


Natalia Smela - absolwentka wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku Geografia, spec. Kształtowanie środowiska przyrodniczego. Posiada doświadczenie w zakresie ochrony środowiska, na studiach brała czynny udział w naukowych projektach badawczych w zakresie gospodarki odpadami. Współpracowała z organami administracji publicznej,
m. in. odbyła staż w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu, a także pracowała
w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, w wydziale Opłat i Baz Danych
o Środowisku. Natalia jest pogodną i miłą osobą, chętnie pomaga innym. Poświęca się swojej pracy, która łączy jej pasje i wykształcenie. Lubi podróżować i poznawać inne kultury. Jej marzeniem jest odwiedzić każdy kontynent na Ziemi. 


NEWSLETTER (17-06-2015 r.)

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli chcesz wiedzieć co się dzieje w prawie ochronie środowiska, dostawać najnowsze wiadomości, zapisz się do newslettera.

Będziemy Cię informować na bieżąco – wiadomości wysyłamy min raz w miesiącu lub wtedy gdy powinna do Ciebie dotrzeć ważna informacja. 

Napisz maila na adres :  newsletter@kancelariaekologiczna.pl z prośbą aby Twojego maila dopisać do listy najlepiej poinformowanych.
W każdej chwili możesz zrezygnować z newslettera, tą samą drogą. Aby przeczytać wysłany NEWSLETTER wejdź do ARCHIWUM : 


ARCHIWUM : 

PAŹDZIERNIK 2015
files/NEWSLETTER_KANCELARIA_EKOLOGICZNA.pdf


STYCZEŃ 2016
files/KANCELARIA_EKOLOGICZNA_STYCZEN_16.pdf